Mijn favorieten

Gemengde reacties op woningmarktplannen Prinsjesdag

Woningmarktpartijen reageren met gemengde gevoelens op de woningmarktplannen die het kabinet op Prinsjesdag bekendmaakte. Het is positief dat het kabinet echt stappen zet, maar er is ook kritiek.

VEH: Woningmarkt eindelijk op de kaart

Vereniging Eigen Huis is verheugd dat de woningmarkt eindelijk hoog op de politieke agenda staat. Effectieve maatregelen zijn hard nodig, aldus VEH in een reactie. Het kabinet wil de woningbouw aanjagen met een investeringsfonds van 2 miljard euro. VEH is van mening dat alleen een grote zak geld niet voldoende is om met kracht de woningmarktproblemen op te lossen. Daarvoor is tevens nodig dat minister Ollongren ook de bevoegdheid en het instrumentarium krijgt om nieuwbouw bij provincies en gemeenten af te dwingen. Op deze manier wordt zij beter aanspreekbaar op regievoering en resultaten zoals afgesproken in de Nationale woonagenda.

Energienota eenmalig omlaag

De gedeeltelijke terugdraaiing van de belastingverhoging op energie betekent volgend jaar gemiddeld per huishouden een verlaging van 100 euro. Berekeningen van VEH wijzen echter uit dat de belastingverlaging voor de gemiddelde huiseigenaar blijft steken op 70 euro. Voor velen voelt dit volgens VEH als een cadeautje waarvoor ze zelf hebben betaald. Na 2020 gaan de belastingen op energie weer stijgen. Daarom vindt VEH het belangrijk dat het kabinet passende hulp biedt waarmee huiseigenaren hun energierekening omlaag kunnen brengen en hun huis kunnen verduurzamen.

De Hypotheker: tegemoetkoming biedt starter geen soelaas

Afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters zal niet leiden tot vermindering van de startersproblematiek, zo verwacht De Hypotheker. Een meerderheid van de starters (55 procent) beschouwt de maatregel niet als oplossing voor het woningprobleem, blijkt uit een peiling van De Hypotheker onder ruim 400 starters. De Hypotheker ziet meer heil in andere maatregelen, zoals een starterspremie of verminderd aflossen. 

NEPROM: ‘Voorkom procyclisch verjubelen’

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt de woningbouwimpuls van het kabinet. In haar reactie bepleit zij een inzet op een langjarig hogere woningproductie van betaalbare, goede woningen op de juiste locaties. De ontwikkelaars benadrukken de noodzaak om de woningbouw minder conjunctuurgevoelig te maken.

De NEPROM stelt voor om de 2 miljard voor het aanjagen van de woningproductie zodanig in te zetten dat de productie naar een langjarig, stabiel hoger niveau gaat. Dat kan in de visie van de ontwikkelaars door de gelden toe te zeggen aan gemeenten die samen met ontwikkelaars, beleggers en corporaties werken aan het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van nieuwe omvangrijke woningbouwplannen bovenop de plannen die er nu reeds zijn.

Het verhogen van de woningproductie dient volgens NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter gekoppeld te worden aan investeringen in infrastructuur, de energietransitie, klimaatadaptie en in de versterking van de groene en blauwe structuren. “Veel van die investeringen blijven op dit moment achterwege of vinden ongecoördineerd en los van elkaar plaats.” De NEPROM ziet de 2 miljard euro als ‘opmaat naar een langjarige investeringsstroom vanuit het Rijk’ om de transitie mogelijk te maken naar een hoogwaardige, duurzame leefomgeving en structurele verbetering van de betaalbaarheid van het wonen in de nieuwe economie.

De NEPROM waarschuwt voor het inzetten van de gelden voor de korte termijn en politiek gewin. Uitzetter: “De verleiding is groot om de gelden te besteden aan projecten die er toch al gaan komen, aan het corrigeren van achterhaald beleid of aan het afwaarderen van te duur verworven grondposities. Zet vooral in op investeringen die zonder Rijksbijdrage niet gedaan kunnen worden en die juist een veelvoud aan lokale investeringen uitlokken. Ook moet de impuls niet uitsluitend toegekend worden aan de vijf gebieden waarmee minister Ollongren woondeals heeft afgesloten.

Bouwend Nederland: intenties goed, grote zorgen over uitvoerbaarheid

Bouwend Nederland is gematigd positief over de voornemens van het kabinet. De intenties om te komen tot een investeringsfonds voor o.a. infrastructuur en de geplande investeringen in de woningmarkt zijn goed. Veel hangt af van de uitwerking die nog onvoldoende concreet is. Bouwend Nederland hamert opnieuw op meer regie van het kabinet om knelpunten op de woningmarkt, infrastructuur en verduurzaming aan te pakken. Echter, als op heel korte termijn geen oplossing wordt gevonden voor de bouwstop als gevolg van de stikstofuitspraak blijven alle ambities slechts woorden op papier. De woningnood en het fileleed lopen verder op, de grootschalige verduurzaming van Nederland komt onvoldoende van de grond en de onzekerheid voor bouw- en infrabedrijven duurt voort.

Woonbond: Aanpak wooncrisis onvoldoende, sociale huursector blijft melkkoe

De overheid heeft de sociale huursector systematisch uitgekleed en blijft daar na Prinsjesdag stug mee doorgaan. De aangekondigde maatregelen zijn volstrekt onvoldoende om de wooncrisis aan te pakken, zegt de Woonbond.

Prinsjesdag brengt niet uitsluitend slecht nieuws, maar ook plannen die de bouw van nieuwe woningen moeten aanjagen. Die zijn volgens de bond van huurders echter bij lange na niet genoeg om woningzoekenden en huurders uit de brand te helpen. De Woonbond signaleert dat de sociale huursector voor het Rijk een melkkoe blijft, ondanks korting op de verhuurdersheffing.

Aedes: Meer nodig om woningbouw snel op gang te krijgen

De koepel van woningbouwcorporaties, Aedes, noemt het voornemen om de verhuurdersheffing af te schaffen positief. "Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurderheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren", aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder in reactie op de kabinetsplannen voor de woningmarkt. "Maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen."

Eerder riep NVM-voorzitter Hoes minster Ollongren al op met een integrale aanpak voor de 'wooncrisis' te komen.